Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouva s teplárnou - 2016


Azur1137sv,  1. máje 1137, Strakonice                                  IČO: 28060768

Strakonice dne 7.2.2016

Teplárna Strakonice  a.s.

pan Josef Eigner

Komenského 59

Strakonice 386 43

Vážený pane Eignere,

obdrželi jsme Váš dopis ohledně Smlouvy o dodávkách a odběru tepla. S obsahem jsme se seznámili. Po zvážení všech skutečností, požadujeme smlouvu doplnit o přílohu A a doplnění názvu.

Název smlouvy doporučuje doplnit takto: Smlouva na dodávku a odběr tepelné energie, včetně přílohy A, Číslo smluvního účtu 10627

Příloha A, dle našeho uvážení by měla obsahovat tyto doplnění:

Název: Příloha A ke smlouvě o dodávkách a odběru tepelné energie u smluvního účtu č. 10627

Smluvní strany se dále dohodly na tomto doplnění uvedené smlouvy:

Část A, čl. I, odst. 4

žádná ujednání této smlouvy nesmí zakládat možnost jednostranné výhody nebo jednostranných sankcí jedné ze smluvních stran

Část A, čl. III, odst. 4

 zahájením, nebo ukončením topné sezony dodává dodavatel všem bytovým domům (BD) ve stejném termínu i stejné kvalitě. Při porušení této skutečnosti uhradí dodavatel sv smluvní pokutu 1000,- Kč na byt za každý započatý den zpoždění dodávek tepla. Pro prokázání této skutečnosti ze strany sv stačí stížnost jednoho vlastníka.

Odst. 5

pokud dojde k výpadku dodávky tepla do BD v průběhu topné sezony a v ostatních BD se topí, uhradí teplárna smluvní pokutu 1000,- Kč na byt za každý započatý den

Odst. 6

Když dodá teplárna teplo v odpovídající kvalitě (o nižší teplotě, než je smluvní a pod.) uhradí odběrateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč na byt za každý započatý den. K prokázání postačuje naměřená hodnota (teplota) zákazníkem na vstupu do jeho zařízení.

Odst. 7

Na ohlášené výpadky dodávek tepla, nebo centrální poruchy zařízení teplárny se nevztahuje ustanovení odst.4,5,6 a 7

Část A, čl. X, odst. 5

výpočet zálohy dodavatelem je vždy ve výši plného odběru tepla, z toho vyplývá, že platba zálohy za teplo nemá charakter zálohy, ale je to platba předem. Z tohoto důvodu nelze za měsíční zálohu uhrazenou do konce kalendářního měsíce, kam platba spadá, uplatňovat na společenství vlastníků Azur1137sv žádnou smluvní pokutu ani jiné sankční opatření.

Naše doplnění vychází ze skutečnosti, že chceme podpořit snahu teplárny o narovnání vzájemných vztahů.

Dále vycházíme ze zkušeností, které máme s dodávkami tepla pro dům a každoročně se opakující stížnosti.

Jeden popis těchto nedobrých vztahů, které by měly být minulostí, dle sdělení zástupce teplárny, je v příloze. Přerušení dodávek tepla zaznamenali naše přístroje v listopadu loňského roku, jak je zaznamenáno v grafu.

S přáním hezkého dne

Stanislav Šorna                                                          Miroslav Špaček

místopředseda                                                                  předseda


Odpověď teplárny ze dne 18.2.2016

Vámi navrhované změny smlouvy... není jakýkoli zákonný důvod. Povinnosti dodavatele tepelné energie vůči odběratelům jsou dostatečně popsány v aktuálním znění energetického zákona a pro další změny tedy není důvod. 

...V případě, že Vám nevyhovuje námi navrhované smlouva zahrnující zúčtování a fakturaci dle jednosložkové sazby, lze samozřejmě pokračovat ve spolupráci na základě stále platné smlouvy zahrnující vyúčtování a fakturaci dle dvousložkové sazby. V tom případě by však bylo nutné provést doúčtování lednové spotřeby dle dvousložkové sazby.

Obchodní ředitel TST a.s.

( někteří vlastníci to považují za nemravné, jiní za nátlak, někteří dokonce za vydírání dle § 175 t.z.)

Energetický zákon v §77 odstavci 2 říká: Odběratel tepelné energie má právo na náhradu škody při nedodržení základních parametrů dodávky tepelné energie.

V našem návrhu doplnění smlouvy jsme pouze konkretizovali naše požadavky na odškodnění při nedodržení smluvených parametrů a našem poškozování, při nemožnosti řádně užívat naše byty. Bylo nám odepřeno, i když to zákon umožňuje!!! Ne každý v této zemi musí dodržovat zákony!

Co k tomu dodat, Snad jen slova vrchního státního zástupce, "spravedlnost a právo je pro občany České republiky nevymahatelné".