Jdi na obsah Jdi na menu
 


5.VSV za rok 2011

Zápis z jednání

5. výročního shromáždění vlastníků

konaného dne 13.4.2012

v místnosti společenství

 

Přítomni: viz prezenční listina, účast 18, tj. 75,81 %. Shromáždění je usnášení schopné.

Program: viz pozvánka,

  1. Prezence, přehrání vystoupení pana Prof. Hoschla v ČR2

  2. Zpráva výboru, zpráva o hospodaření, účetní uzávěrka

  3. Splátky oken, Vyúčtování záloh 2011

  4. Plynová kotelna, stavební povolení

  5. Doplnění výboru

  6. Diskuse, usnesení závěr

1*Prezence účastníků, převzetí podkladových materiálů, vyúčtování 2011, splátka oken, splátky TUV, foto, graf se zvýšením meziročních cen Teplárnou,

2* Byla provedena volba skrutátorů (pánové Šorna, Hynek, Šlapák), volba ověřovatelů zápisu (pánové Jonáš, Zíka, Pešl). Zprávu výboru přednesl předseda. Ve zprávě jsou řešeny otázky vzájemného soužití v domě, úklid společných prostor, odečty vody, platby za služby ve stanovené výši, opravám v domě, oprava TUV – izolace na střeše. Ukončení splátek TUV a nový předpis. Část úspor ( zvýšené přeplatky ve vyúčtování) z ohřevu TUV bude převeden do FO zvýšením záloh, na výtah.

Samostatná kapitola byla věnována stavebnímu povolení, které SÚ nevydal. Nevydání zdůvodnil opakováním lží jednotlivých úřadů, kteří jsou účastníky řízení. Největší lež, kterou úřad použil pro nevydání stavebního povolení byla, že jsme nedodali řádně označenou podkladovou dokumentaci, avšak na předcházející stránce si pochvaluje, že jsme tuto dokumentaci dodali opravenou právě o řádné označení dle vyhlášky č. 499/2006Sb.. Opakovaná lež se stává pravdou. To je Goebbelsovská rétorika a praktiky zakázaného hnutí, při diskriminaci skupiny obyvatel § 403 t.z.. Tímto dokumentem byly vlastníci poškození uvedením v omyl, manipulací s jejich právy, manipulací úřadů s cizím majetkem, zabráněno vlastníkům starat se o svůj majetek dle čl. 11osdt. 2 LZPaS, zákony jsou užívány a prosazovány úředníky v rozporu s čl. 2 odst. 2 LZPaS. Stavba nesmí přesahovat na sousední pozemek, jak úřad dále uvádí, ale ve vyhlášce (č.501/2006Sb.) se říká: z pohledu další cituji: „zástavby sousedního pozemku“, ta se ale před šestipatrovou budovou nepředpokládá, je nepřípustné postavit do jednoho až deseti metrů od domu další dům, proto to není důvod pro nevydání st. povolení, obvyklé je zavěšené balkony a komíny neřešit, jak nás upozornil SÚ ve Vodňanech. Jde o porušení čl. 2 odst.2 LZPaS, dále uvedení občanů v omyl a zneužití pravomoci úřední osobou § 329 t.z. se škodou přesahující škodu velkého rozsahu .

Materiál (č.j. MUST/009470 /2012/SÚ/žáč) prokázal spojení byznysu se státní správou, neboť úředníci nenašli jediný zákonné důvod, kotelnu zakázat, nedokázali porušení jediného zákona rodinami v tomto domě žijících, podáním své žádosti. Nevydání stavebního povolení na základě lží a nesmyslných požadavků, nemajících oporu v zákoně, a pomluv stavebníka, nepatří do demokratické společnosti.

Vlastníci žádají odškodnění dle (čl. 36 odst.3 LZPaS). Na podnět z pléna rozhodlo shromáždění obrátit se o pomoc ke sdělovacím prostředkům. Nikdo z přítomných nebyl proti, návrh je schválen 75,81% členů svj.

Na další podnět z pléna shromáždění rozhodlo podat na toto jednání trestní oznámení. Nikdo z přítomných nebyl proti, návrh je schválen 75,81% členů svj.

3* Vyúčtování záloh, uvedl předseda, vlastníci si převzali od pověřeného vlastníka peníze.

4*Ohledně plynové kotelny bylo řečeno ve zprávě, dosud je platné usnesení minulého shromáždění, které nás zavazuje realizovat dohřev TUV plynem k doplnění tepla v době kdy nesvítí slunce. Cena tepla v letním období je pro nás nepřijatelná ( přes 3.300,- Kč za GJ). Zajistí výbor.

5*Místopředseda podal návrh na doplnění výboru, po uplynutí 5. letého volebního období předsedy. Navržen a všemi přítomnými schválen p. M. Špaček.

6* V rámci diskuse projevila paní Hanušová zájem o doplacení oken, bude řešit s výborem. Nedoplatky za služby je nutné řešit obratem. Je vhodné si upravit zálohy dle čerpání služeb. Úpravu si na místě provedla pani Plučarová a p. Hrdina. Změnu předpisu (příkaz) je nutné do konce dubna provést v bance. Předseda seznámil s návrhem usnesením, bez námitek a dalšího doplnění schváleno, návrh je schválen 75,81% členů svj, předseda ukončil jednání.

 

Zapsal, řídící schůze:

 

Ověřovatelé: