Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. VSV za rok 216

1. 6. 2017

Zápis

Z 10. výročního shromáždění vlastníků

Azur 1137 sv

 

Při příchodu vlastníků se někteří odmítli podepsat do připravené prezenční listiny, na dotaz proč se nepodepíší, sdělil pan Plechatý za ostatní, až po schůzi, až jak to dopadne. Neustále se opakující akce některých vlastníků, kteří málo komunikují s výborem sv.

 

V 18.03 hod. předseda přivítal přítomné, zahájil jednání výročního shromáždění, přivítal nové vlastníky pana Hrubého, byt č.25 a pana Matějíčka s manželkou byt č.3, nechal zvolit ověřovatele pana Zíku, Šornu a Hynka, bez připomínek. Nechal zvolit skrutátory pana Zíku, pani Pavcovou a Pekařovou.

 

K bodu ohřev cirkulace TV plynem, předseda uvedl, že první žádost o stavební povolení byla podána v roce 2012, stavební úřad však dohřev zakázal. Mezi tím se podařilo získat kladné stanovisko teplárny, a obdrželi jsme stavební povolení vydané 1.3.2017, SÚ v něm píše, že po nabytí právní moci nám doručí ověřenou kopii a cedulku o povolení stavbě (15+15 dní) dnes je 7.4.2017 a přesto jsme nic od stavebního úřadu neobdrželi (nesprávný úřední postup). Dohřev TV:Někteří vlastníci, pani Nováková, Bernatziková, Pekařová, Plechatý, Plechatá se vyjádřili, že nic takového nechtějí i přesto, že záměr byl opakovaně schválen na výročních shromážděních. Na podporu záměru se vyjádřil pan Eigner a realizaci doporučil. Dále uvedl, že odstraněním staré DPS budeme zařazení do jiné cenové skupiny což pro dům znamená další úsporu za teplo, nejde o odpojení od teplárny. Realizace spočívá v instalaci jednoho kotle, komínu v konstrukci domu, investice je z FO, do 200,- tis. Kč. Schváleno všemi přítomnými.

 

Zateplení domu. Problematiku uvedl předseda, zateplení domu jsme několikrát projednávali na výročních shromážděních, čekali jsme na vypsání dotace,  je zpracován projekt, což byl požadavek vlastníků z minulého výročního shromáždění, máme cenu 3,3 mil. Kč. Nastínil možnost dvě možnosti vybrání chybějících peněz. Máme možnost získat dotaci ve výši 30, nebo 40% z IROPu. Dále předseda doložil PENB po zateplení, úspora bude činit více, než 40% odběru tepla. S návrhem nesouhlasil pan Plechatý, Plechatá, Bernatziková, Nováková, Pavcová, Pekařová, s odůvodněním, že si to nepřejí. Pan Jonáš je proti, pokud budou chybějící peníze vybírány od vlastníků. Doporučuje úvěr, sděluje, že jsme povinni ze zákona dodržovat prováděcí Vyhlášku, která nám ukládá odběr 0,47 GJ//m2/rok, náš dům odebírá 0,58 což je nevyhovující, mohou následovat sankce. Uvádí příklad, oni po zateplení mají spotřebu 0,221. Návrh podpořil pan Eigner. Spočetl úsporu, návratnost a projekt doporučil. Bylo rozhodnuto, přítomnými, zjistit možnosti u banky, navýšení FO pro splátku úvěru, svolat shromáždění k zateplení do měsíce.

 

Zprávu o činnosti a soužití v domě přečetl předseda, informoval o opravách za rok 2016, upozornil na přetrvávající problémy s úklidem společných prostor, připomenul, že vlastníci mají vše řešit s nájemníkem již ve smlouvě, včetně nutnosti požádat o schválení možnosti chovat zde psy. Psi se v domě rozmohli, obtěžují dlouhodobým štěkáním a znečišťováním výtahu a společných prostor. Je nutné připomenout, že jsme si odhlasovali, že psy zde chovat nebudeme. Kdo má psy rád, ten je nechová v paneláku. Nájemníci a vlastníci ruší klid v domě po 18.00 hodině (vrtání). Je nutné mít ohled na ostatní vlastníky. Vodoměry vykázaly rozdíl, ten byl způsoben starým vodoměrem TS a montáží nového. Bylo prokázáno, že bytové vodoměry měří přesně a tak výbor navrhl prodloužit jejich životnost do roku 2020. Předseda přečetl seznam zakládajících členů. Výbor navrhuje potvrdit ve funkci pana Špačka a pana Šornu, doplnit výbor o pana Zíku. Do náhradníků výboru zahrnout další vlastníky, doplněný seznam: p. Herman, Hrubý, Řehořová, Tůmová a Hankovcová. Bude schváleno v rámci usnesení. Jednání výboru a ověřovatelů proběhne dne 21.4.2017 od 18.000 hod. k parafování výstupů ze shromáždění.

Usnesení bylo přečteno a schváleno všemi přítomnými.

 

Diskuse, pani Nováková nesouhlasí s rozúčtováním za výtah a společnou elektřinu. Takto provádíme vyúčtování deset let, pokud to dnes vadí, musí se změna vyúčtování schválit na shromáždění. Stížnost pani Novákové a Bernatzikové, ke které se přidali i další členové na obtěžující kouř z cigaret, a nedopalky okolo domu. Jde o dlouhodobý problém kuřáků, kteří svým bezohledným jednáním, kouřením na balkonech a v oknech obtěžují  ostatní lidi v domě, neboť kouř se šíří okolo domu a okny vstupuje do jednotlivých bytů.

Ve 20.00 hod předseda shromáždění ukončil.

 

Zapsala, Ing. Hankovcová:                                                         řídící shromáždění, M.Špaček:

 

 

Ověřovatelé: