Jdi na obsah Jdi na menu
 


ke stavebnímu řízení na plynovou kotelnu

P říloha č.1b

Strakonice 17.11.2011

 

Navrhovaná

plynová kotelna ( malý zdroj znečištění )

je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

 

 

 

1, Odbor rozvoje MěÚ Strakonice, č.j.or/11/Fl/V-356.

Sídliště l. máje je kompaktní území dosud zásobované teplem z CZT. I obyvatelé sídliště byli s tímto způsobem spokojeni, přiměřené zvyšování cen nikomu nevadilo a systém fungoval pokud Teplárna dodávala teplo za nižší cenu, centrálnímu zdroji je technicky dáno do vínku vyrábět teplo nejlevněji, než ostatní zdroje. Tuto technickou vlastnost nikdo teplárně nemůže odebrat. Dnes dodává teplárna za cenu, která je vyšší, než ostatní zdroje. Spolu s poklesem zaměstnanosti v regionu a poklesu reálných mezd obyvatel a jejich kupní síly, nelze nadále tuto cenu platit.

Bytový fond tohoto sídliště je učen obyvatelům a proto i Územní plán sídelního útvaru Strakonice musí reagovat na tyto skutečnosti. Politika územního rozvoje České republiky, ani snaha o udržitelný rozvoj republiky nepočítá s vysídlováním sídlišt a tvorbou bezdomovců z řad řádných obyvatel regionu, z důvodů vysoké ceny tepla, když je možné přejít na lacinější a ekologičtější zdroj. Tento cíl si neklade ani Státní energetická koncepce České republiky. Vláda České republiky hodnotí tuto koncepci v celé její souvislosti, což je již zahrnuto v názvu: „ Vyhodnocení naplňování cílů a sociálních dopadů realizace Státní energetické koncepce“.1/ Vládě ČR nevypadnou z tohoto hodnocení lidé. To se o Strakonicích říci nedá.

Vláda ČR počítá s malými spalovacími zdroji a řeší je již v Usnesení vlády č. 630.2/

Město jako takové je předurčeno obyvatelům, a těm by mělo sloužit. Správa města je historicky vložena do rukou zástupců, dnes se nazývá MěÚ. Městu nemůže nikdo vzít jeho předurčení, sloužit obyvatelům zde žijícím. Podnikatelské aktivity jsou pouze doprovodný projev života lidí ve městě. Nelze je povyšovat nad poslání města.

Stále větší rozpor mezi růstem cen tepla a stále nižší kupní silou obyvatelstva, je prokázaný, nelze z něho obviňovat obyvatele, ale lze jej řešit, nebo zmírňovat na úrovni města. Pokud se tak neděje spolu se stále chudším obyvatelstvem bude stále chudší město a region. Pár zbohatlíků nenahradí kupní sílu obyvatelstva regionu. Tyto praktiky mají za následek také vysídlování regionu.

Ikdyž se svj snaží udržet platební schopnost, jsou jeho snahy marné. Zrealizovali jsme z vládního programu celoroční ohřev TUV z programu Zelená úsporám. Cílem bylo snížit náklady na ohřev TUV a oddálit tak platební neschopnost vlastníků a následně i platební neschopnost celého svj a tím nedobrovolného odpojení od CZT. Záměr je realizován, ale výsledek se nedostavil. Cena tepla za ohřev TUV byla v červenci 2009 - 949,5 Kč / GJ, a po realizaci uvedeného opatření nás dohřev TUV přišel v červenci 2010 na 2773,74Kč / GJ. 3/ Úspory odčerpala Teplárna.

 

 

 

 

1/ materiál Ministerstva průmyslu a obchodu, na www.mpo.cz/dokument 1699.html

2/ Usnesení vlády č. 630 ze dne 11.6.2007,

3/ Příloha faktury pro svj – Azur 1137 sv, l. máje 1137. S odečty tepla a výpočtem konečné ceny ( bez DPH) za dodané teplo v daném měsíci. Příloha č. 1c

  • 2 -

 

 

Vycházíme-li z faktu, jak zaznělo na shromáždění vlastníků dne 18.9.2011, cituji … rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, které ve svém Cenovém rozhodnutí č.1/2010 ze dne 11.10.2010, k cenám tepelné energie pro rok 2011 rozhodl: Do ceny tepelné energie lze v kalendářním roce promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a DPH.4/ …Tak nemáme v úmyslu zpochybňovat cenu Teplárny v jednotlivých měsících za GJ, pouze ji nejsme schopni platit.

 

Prudký nárůst cen tepla, jak vyplývá z tabulky je pro naše vlastníky likvidační.

 

2010

Azur 1137 sv

faktura/měsíc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

GJ

164,34

131,06

110,14

78,53

50,66

19,46

13,17

10,541

47,55

81,98

79,3

141,26

927,991

skutečnost Kč/ GJ od Teplárny Strakonice

437,53

448,85

459,47

486,26

537,6

769,58

949,5

1205,39

547,08

482,33

484,85

444,81

604,44

2011

Azur 1137 sv

GJ

121,68

111,81

86,72

41,71

22,55

7,34

8,11

6,93

 

59,96

 

 

466,81

skutečnost Kč/ GJ od Teplárny Strakonice

420,37

437,18

467,89

724,62

1144,88

3040,6

2773,74

3203

 

574,07

 

 

 

 

Každé město to řeší jinak. Příkladem může být obec Kněžice ve Středočeském kraji. Obyvatelé platí za 1 GJ 270,- Kč a v létě 124,- Kč za 1GJ. Přitom v tomto kraji je průměrná cena za 1GJ 505,46 Kč včetně DPH.5/

Vnucení nereálných cen za teplo bude mít za následek, dluhy u Teplárny a její následnou platební neschopnost, provozovatel Teplárny exekutorsky zlikviduje rodiny, vytvoří další bezdomovce a vyprázdní paneláky, které se rozpadnou. Ekonomická likvidace Teplárny bude jen přirozený důsledek tohoto jednání.

Nejde ani o rozpor se z.č.458/2000Sb.§77,odst.5. Vzájemné vztahy jsou ošetřeny smlouvou, která tyto situace řeší. S držitelem licence o odpojení jednáme v duchu této smlouvy.6/

 

2, Odbor životního prostředí MěÚ Strakonice, č.j. MUST/047063/2011/Chm.

Soulad s tímto stanoviskem spatřujeme zejména v tom, že dle ustanovení §3 odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. Cituji: … je-li to pro ně …ekonomicky přijatelné. Cena z CZT je pro nás nepřijatelná a zákon zde občana chrání před jiným rozhodnutím. Platební neschopnost vlastníků již výbor svj řešil několikráte7/ a tato realita, kterou občané nezpůsobili, zazněla i na výročním shromáždění dne 15.4.2011. Tuto skutečnost nelze zpochybnit, ale je nutné s ní počítat. V občanské a demokratické společnosti nemůže nikdo občanům vzít druhou volbu, a nařídit jim odběr tepla za likvidační ceny pro rodinný rozpočet a vnutit tak občanům neřešitelnou životní situaci.

 

 

4/ Zpráva výboru Azur ll37 sv na jednání shromáždění vlastníků dne 18.9.2011, strana 3, poslední odstavec

5/ http://www.obec-knezice.cz

6/ Korespondence s Teplárnou strakonice ze dne Příloha č. 1d

7/ Zápis z jednání výboru svj – Azur 1137sv ze dne 15.5.2011, Příloha č. 1e

 

 

  • 3 -

 

 

Úvaha odboru o zhoršení imisního zatížení a nové produkci emisí je zavádějící. Úsporou odběru tepla z CZT dojde k omezení emisí spalováním topných olejů v teplárně a bude nahrazeno menšími emisemi místního zdroje s lepší strukturou emisí, které spalování plynu objektivně představuje. Teplárna navíc prodá emisní povolenky, což bude její vyšší zisk.

Palivové NOx , hlavním zdrojem těchto oxidů dusíku jsou paliva obsahující dusíkaté látky. Tento dusík je pak během hoření oxidována na oxidy dusíku a odchází společně s dalšími produkty hoření do ovzduší. Tento druh oxidů dusíku může tvořit až 50% z celkové produkce oxidů dusíku při spalování olejů (LTO) a až 80 % při spalování uhlí. Emise lze snížit či vyloučit používáním bezdusíkatých paliv. Tím je také zemní plyn, kterým chce svj topit.

Zkušenost a výsledky měření emisí v Teplárnách Brno, jednoznačně a nezpochybnitelně vypovídají o tom, že jejich teplárny na topné oleje a teplárny na zemní plyn vykazují rozdílné výsledky ve prospěch plynu. Jak dále ve své zprávě uvádí: Ochrana životního prostředí tvoří nedílnou součást firemní politiky Tepláren Brno. Tento záměr se nám daří dlouhodobě naplňovat, a to nejen díky vysoce efektivní kombinované výrobě tepla a elektrické energie, ale i v důsledku spalování zemního plynu, který je považován za nejušlechtilejší a nejekologičtější palivo.8/

Emisní situace Teplárny Strakonice ( spalující LTO) je dostatečně známa9/ je pod pozorným okem sdružení Arnika,10/ a není vhodné situaci nijak nadhodnocovat, nebo zamlčovat.

Námi nainstalované kotle, kde výrobce garantuje emise středních hodnot 11/ předepsané státem, jsou pro město i inverzní charakter počasí přijatelnější, než velký zdroj znečištění s velkým rozsahem znečišťujících látek v kouřových plynech. Dojde tak ke snížení emisí ve městě.

 

Náš záměr je v souladu se z.č. 86/2002 Sb., § 50, odstavcem 1g. Zákaz realizaci malého zdroje znečištění se netýká dle přílohy č. 11, tohoto zákona, zemního plynu.12/ Nelze tudíž tento zdroj dle tohoto zákona zakázat.

 

 

 

 

 

 

 

 

8/ www.teplarny.cz,Ekologie,snižování emisí, poslední odstavec

9/ www.tst.cz Žitovní prostředí, ochrana ovzduší. Přehled o vypouštění znečišťujících látek do ovzduší teplárnou

10/ http://arnika.org/ovzdusi

11/ Informace o výrobcích Protherm, Zařazení plynových kotlů Protherm podle třídy NOx, dle ČSN EN 297, ČSN EN 483 a ČSN EN 656, Příloha č. 1f

12/ z.č. 86/2002,Sb, O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně obzduší ), § 50, odstavec 1, písmeno g, a příloha č. 11 tohoto zákona.

 

 

 

  • 4 -

 

 

 

Národní program snižování emisí České republiky“ se zaměřuje cíleně na největší problémy České republiky, tj. na znečištění ovzduší prachovými částicemi PM10 a PM2,5 a na znečišťující látky, ze kterých tyto částice mohou vznikat v atmosféře ( zejména NOx ). 13/ Primární částice PM10 a PM2,5 jsou emitovány zejména spalovacími procesy (spalováním uhlí a biomasy, ve stacionárních zdrojích a pohoných hmot v motorech dopravních prostředků). 14/

Přechodem na zemní plyn jsme v souladu i s touto normou platnou pro Českou republiku.

Realizací našeho opatření ( malý zdroj znečištění ) dojde zejména ke:

  • Snížení emisí vypouštěných do ovzduší

  • Zlepšení emisní situace v době inverzních charakteru počasí

  • Výroba a spotřeba v místě, což je preferovaný způsob užívání energií

  • Stabilizace obsazení panelového domu na sídlišti

  • Udržíme platební schopnost vlastníků pod kontrolou

  • Zabráníme vzniku laviny platebních neschopností, neboť nelze jeden nebo více bytů odpojit od energií, ostatní je musí stále platit

 

Za výbor svj

 

 

Stanislav Šorna Luboš Šlapák Miroslav Špaček

Místopředseda člen výboru předseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/ „Národní program snižování emisí České republiky“, zpracovalo Ministerstvo životního prosředí, 11. Června 2007,strana 5, třetí odstavec odspodu

14/ „Národní program snižování emisí České republiky“, zpracovalo Ministerstvo životního prosředí, 11. Června 2007, strana 12, poslední odstavec

Příloha č. 1a – 1e, k žádosti o stavební povoleni ze dne 17.11.2011, 8 stran formátu A4